Δράση καινοτομίας για ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

410

Μία από τις δράσεις οι οποίες παραμένουν ανοικτές για υποβολή προτάσεων, είναι η «Κουπόνια Καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» (ΕΠ ΠΚΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης αναφέρονται οι ακόλουθοι:

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές.

Ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων.

Επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

Προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Φορείς καινοτομίας

Ως φορείς καινοτομίας νοούνται τα ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα, οι τεχνολογικοί φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, και λοιποί ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το κράτος. Φορείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι επιλέξιμοι.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, από τους πόρους της συγκεκριμένης δράσης καλύπτονται οι δαπάνες για την αγορά – λήψη υπηρεσίας, από φορέα καινοτομίας, για την εκπόνηση σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας όπως αυτό περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο και η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis). Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (31/10/2019).

Μεταφορά τεχνογνωσίας

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά τη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν φορέα καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλει στην επίλυσή τους.

Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής), σχεδιασμός νέων προϊόντων, διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.

Οι προτεινόμενες λύσεις του φορέα καινοτομίας στα προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, αλλά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας.

Με το ίδιο σκεπτικό αποκλείονται σχέδια που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, προώθηση/επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων γενικότερα καθώς και κόστη που σχετίζονται με πρακτική εξάσκηση φοιτητών. Η εφαρμογή από την επιχείρηση του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας, θα παρέχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη.

Διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα φορέα καινοτομίας.
Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.000.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 ευρώ με ενίσχυση 100%.

Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας. Εάν το σύνολο της δαπάνης που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και όροι υποβολής της αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.kepa-anem.gr.

Προτάσεις υποβάλλονται έως 31/7/2020.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ