Ανακοίνωση της ΕΣΠΕΛ σχετικά με ενημερώσεις της ΠΟΜΕΝΣ

428

Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ) και Βόλου-Μαγνησίας (ΕΣΠΕΕΒ-Μ)
Σε συνέχεια ενημερώσεων από το δευτεροβάθμιο όργανο-Ομοσπονδία εκπροσώπησης Στρατιωτικών με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), που είδαν το φως της δημοσιότητας και προς πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας, είναι καθήκον μας να σας ενημερώσουμε έγκυρα και αξιόπιστα, όπως εξάλλου πράττουμε πάντα, πως κατόπιν αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων μας, που συνήλθαν και συνεδριάσανε στις πόλεις της Λάρισα και Βόλου αντίστοιχα στις 12.1.2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στα καταστατικά μας, αποφασίστηκε η αποχώρηση των Ενώσεων μας από την εν λόγω Ομοσπονδία και η διακοπή της περαιτέρω εκπροσώπησής μας από την τελευταία από τις 12.1.2020 και εφεξής. Την εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεώς μας γνωστοποιήσαμε πάραυτα στην ως άνω Ομοσπονδία ήδη από τις 12.1.2020 με την με αριθμ. πρωτ. 1/12.1.2020/ΕΣΠΕΛ & 01/28.1.2020/ΕΣΠΕΕΒ-Μ επιστολών μας, που της κοινοποιήσαμε στην ηλεκτρονική της διεύθυνση, η οποία είναι νομίμως υπογεγραμμένη από την Ένωσή μας όπως εκπροσωπείται, αιτούμενοι συγχρόνως να διαγραφούμε από το μητρώο της εν λόγω Ομοσπονδίας και να παύσει άμεσα η παρακράτηση των εισφορών των μελών μας από τις μισθοδοσίες τους με την ιδιότητά μας ως μελών της Ομοσπονδίας. Δοθέντος ότι μετά και την εν λόγω ανακοίνωση, η εν λόγω Ομοσπονδία συνέχισε να μας αντιμετωπίζει ως μέλη της, αναγκαστήκαμε να κοινοποιήσουμε την από 30.1.2020 δήλωση-διαμαρτυρία-κλήση μας σύμφωνα με την με αριθμ. 1627Γ/5.2.2020/ΕΣΠΕΛ στην οποία αναφέραμε και τους λόγους της αποχώρησής μας, οι οποίοι συνιστούσαν σπουδαίους λόγους, καθώς στην εν λόγω απόφασή μας ωθηθήκαμε ένεκα κλονιστικών γεγονότων, που επήλθαν στην ομαλή μέχρι πρότινος ένταξη μας στην εν λόγω Ομοσπονδία. Ομοίως δήλωση-διαμαρτυρία-κλήση μας σύμφωνα με την με αριθμ. 7452Ε/ΕΣΠΕΕΒ-Μ. Αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση των Γενικών Συνελεύσεώς μας, καθώς και στην εν λόγω δήλωση-διαμαρτυρία. Συγχρόνως, με τα εν λόγω έγγραφά μας, καλούσαμε την Ομοσπονδία να εναρμονιστεί πλήρως με την από 12.1.2020 απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων μας περί αποχώρησής μας από αυτή, να προβεί σε όλες τις ενέργειες διαγραφής μας από τα μητρώα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεών της και σε όλες τις συνακόλουθες και συναφές αυτής ενέργειες, να απέχει από οποιαδήποτε διαδικασία είσπραξης συνδρομών των μελών των Ενώσεώς μας όποτε και εφόσον ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή με τα ποσοστά που ορίζονται από τον νόμο, καθώς και να μας ενημερώσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών (ΕΣΠΕΛ) είκοσι ημερών (20) ΕΣΠΕΕΒ-Μ για τις εν λόγω ενέργειές της και για την μη συμπεριέλευσή μας στα μέλη της.
Με δεδομένο πως η αποχώρησή μας δεν ήταν μία προγραμματισμένη, προδιαγεγραμμένη ενέργεια, αλλά ωθηθήκαμε σε αυτή για σπουδαίους λόγους, που έλαβαν χώρα αδόκητα στη σχέση και συνεργασία μας με την Ομοσπονδία, που κατέστησαν επιτακτική την αποχώρησή μας, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης ιδιωτικής αυτονομίας του προσώπου, αλλά και της ερμηνείας του Αστικού Κώδικα, η δήλωση περί της αποχώρησής μας από τις 12.1.2020 παρήγαγε τα έννομα αποτελέσματά της αυτοδικαίως αυθημερόν από τη λήψη της εν λόγω απόφασης, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργειά μας. Στις περιπτώσεις που λαμβάνει χώρα έκτακτο, σπουδαίο γεγονός, που επιτάσσει δίχως άλλο και δίχως χρονοτριβή την αποχώρηση μέλους, δεν ισχύει πως η αποχώρηση μέλους θα πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και πως για τις οικονομικές συνέπειες ισχύει για το τέλος του σύμφωνα με το άρθρο 87 ΑΚ, αλλά αντίθετα ισχύει και εφαρμόζεται το άρθρο 90 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη σωματείου οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη, δηλαδή στην περίπτωσή μας έως και 12.1.2020.
Επιπλέον, η παρακράτηση των συνδρομών από τη μισθοδοσία και η σχετική διαδικασία είναι θεσπισμένη στον νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 30Γ παρ.12 του ν.1264/1982 και στο πλαίσιο της νομοθετικής πρόβλεψης αυτής αποστείλαμε το Σεπτέμβριο του 2019, ως υποχρεούμασταν, όσο ακόμα ήμασταν μέλη της ως άνω Ομοσπονδίας ονομαστικές καταστάσεις μελών μας. Ενόψει της αποχώρησής μας από το δευτεροβάθμιο όργανο της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., πέρα από τα αιτήματά μας στην εν λόγω Ομοσπονδία να διακόψει οποιαδήποτε εντολή για παρακράτηση εισφορών από μισθούς μελών μας, αποστείλαμε σχετικές επιστολές στις 4.2.2020/ΕΣΠΕΛ & 02/03-02-2020/ΕΣΠΕΕΒ-Μ στα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, με τις οποίες τους γνωστοποιούσαμε το γεγονός της αποχώρησής μας από την Ομοσπονδία και την αναγκαία παύση της διαδικασίας παρακράτησης των εισφορών των μελών μας, λόγω της αποχώρησής μας αυτής, ενώ συγχρόνως γνωστοποιήσαμε πως από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Ιανουάριο του 2020 είχαν λάβει χώρα πολλές τροποποιήσεις ως προς τα μέλη μας.
Παρά τις ως άνω γνωστοποιήσεις μας, ήδη από το Φεβρουάριο 2020 ξεκίνησαν οι παρακρατήσεις των εισφορών των μελών μας από τη μισθοδοσία του Μαρτίου 2020 με βάση τις καταστάσεις, που είχαν αποσταλεί.
Ενόψει της εξέλιξης αυτής, και δοθέντος ότι δεν συνιστούμε μέλη της ως άνω Ομοσπονδίας από 12.1.2020, βούλησή μας είναι να αποκατασταθεί πλήρως η εν λόγω αντίθετη στη βούληση της Ενώσεώς μας και στη βούληση των μελών μας ως προς την παρακράτηση εισφορών και να παύσει το συντομότερο δυνατό η εξακολούθηση των εν λόγω παρακρατήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα κινηθούμε με κάθε νόμιμο μέσο, προς προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας, όπως προβαίνουμε εξάλλου από την αρχή της συστάσεώς μας έως και σήμερον.
Κλείνοντας ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι μετά την απόφαση αποχωρήσεων των Ενώσεων μας από την ΠΟΜΕΝΣ, η εν λόγω ομοσπονδία απέστειλε εξώδικα στις Ενώσεις μας [σπαταλώντας για άλλη μια φορά χρήματα των συναδέλφων] δικαιώνοντας πλήρως τα σωματεία μας για την αποχώρηση τους από το εν λόγω δευτεροβάθμιο σωματείο, ένας από τους λόγους αποχωρήσεων μας ήταν η εμμονή κάποιων μέσα στην ΠΟΜΕΝΣ να στρέφονται με αγωγές-εξώδικα και απαιτήσεις χιλιάδων ευρώ έναντι συναδέλφων στρατιωτικών και όχι μόνο!

ΕΚ ΤΩΝ ΔΣ
Ο Ο
Πρόεδρος ΕΣΠΕΕΒ-Μ Πρόεδρος ΕΣΠΕΛ

Επγός Βασίλειος Δερβίσης Σγός Θωμάς Ντιντιός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ