Έρχεται κυκλικός κόμβος στο κέντρο της Λάρισας που θα συνδέει 4 μεγάλες οδούς

492

Της Λένας Κισσάβου

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Δήμου Λαρισαίων, στο κέντρο της πόλης, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου κυκλικού κόμβου, που θα συνδέει τέσσερις μεγάλες οδούς, όπως και τη δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων διπλής κατεύθυνσης, χώρους στάθμευσης, καθώς και την ανακατασκευή πεζοδρομίων. Συγκεκριμένα προκηρύχθηκε το έργο της κατασκευής κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Κύπρου, Νικηταρά, 23ης Οκτωβρίου και 28ης Οκτωβρίου και η παράλληλη ανακατασκευή μέρους των οδών, με προθεσμία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους από 19 έως 26 Νοεμβρίου και ηλεκτρονική αποσφράγισή τους την 3η Δεκεμβρίου 2020.
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του 2021 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2.608.500 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Σύμφωνα με τη μελέτη, περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή της οδού Νικηταρά, ώστε να ενταχθεί σε αυτή νέος ποδηλατόδρομος, τμήματα των οδών Κύπρου (Αμαλίας-23ης Οκτωβρίου), 23ης Οκτωβρίου (Κύπρου-Λ. Κατσώνη), Αυξεντίου (Σεφέρη-Αιόλου), Βενιζέλου (Ολύμπου-Αμαλίας), 31ης Αυγούστου (Αμαλίας-Ογλ), Αμαλίας (Κύπρου Βενιζέλου) και Ογλ (Νικηταρά – 31ης Αυγούστου), ώστε ο σηματοδοτούμενος κόμβος στη συμβολή των οδών Αμαλίας – Κύπρου – Νικηταρά – 23ης Οκτωβρίου – 28ης Οκτωβρίου να μετατραπεί σε κυκλικό κόμβο.
Θα εκτελεστούν επίσης ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (νέο δίκτυο οδοφωτισμού), εργασίες πρασίνου (αρδευτικές-κηποτεχνικές) καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και σηματοδότησης. Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», καθώς από και τον Δήμο Λαρισαίων, από ιδίους πόρους.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των εργασιών οδοποιίας, θα γίνουν τα ακόλουθα: «Πλήρης ανακατασκευή των παρακάτω οδών ή/και τμημάτων οδών:
-Τμήμα (περίπου 100 μ.) της οδού Κύπρου, από την οδό Αμαλίας έως την οδό 23ης Οκτωβρίου.
-Τμήμα (περίπου 125 μ.) της οδού 23ης Οκτωβρίου, από την οδό Κύπρου έως την οδό Κατσώνη.
-Οδός Νικηταρά (περίπου 630 μ.), από την οδό 23ης Οκτωβρίου έως την οδό Σεφέρη.
-Τμήμα της οδού Αυξεντίου (περίπου 90 μ.), από την οδό Σεφέρη έως την οδό Αιόλου.
-Τμήμα (περίπου 80 μ.) της οδού Βενιζέλου από την οδό Ολύμπου έως την οδό Αμαλίας.
-Τμήμα (περίπου 50 μ.) της οδού 31ης Αυγούστου από την οδό Αμαλίας έως την οδό Ογλ.
-Οδός Αμαλίας (περίπου 60 μ.) από την οδό Κύπρου έως την οδό Βενιζέλου.
-Οδός Ογλ (περίπου 75 μ.) από την οδό Νικηταρά έως την οδό 31 Αυγούστου».

Ο ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
Όσον αφορά τη δημιουργία του κυκλικού κόμβου, αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Ο σηματοδοτούμενος κόμβος στη συμβολή των οδών Αμαλίας – Κύπρου, Νικηταρά – 23ης Οκτωβρίου – 28ης Οκτωβρίου μετατρέπεται σε κυκλικό κόμβο, ο οποίος διευθετεί τις πραγματοποιούμενες κινήσεις των οχημάτων με μικρότερες καθυστερήσεις, βελτιώνει την οδική ασφάλεια στον κόμβο, καθώς μειώνεται δραστικά η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων και προστατεύονται οι κινήσεις των πεζών (μέσω των σηματοδοτούμενων πεζοδιαβάσεων που θα λειτουργούν με επενέργεια) και συντελεί στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.
Ο κυκλικός κόμβος θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: Εσωτερική ακτίνα: 3.50 μ., υπερβατή ζώνη: 3,00 μ., εξωτερική ακτίνα υπερβατής ζώνης: 6,50 μ., κατάστρωμα κυκλοφορίας: 5.50 μ. και εξωτερική ακτίνα: 12,00 μ. Στην πρόσβαση της οδού Κύπρου (στο τμήμα από την οδό Αμαλίας έως τον κυκλικό κόμβο), αλλά και στην πρόσβαση της οδού 23ης Οκτωβρίου δημιουργείται νησίδα πρασίνου με σκοπό τον διαχωρισμό των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας και την καλύτερη διευθέτηση των κινήσεων. Τμήμα των παραπάνω διαχωριστικών νησίδων θα λειτουργεί ως χώρος αναμονής πεζών (πεζοδρόμιο πλάτους 1,80 μ.) για την ασφαλή εγκάρσια διάσχιση της οδού από τους πεζούς. Τα πεζοδρόμια της οδού Κύπρου και της οδού 23ης Οκτωβρίου ανακατασκευάζονται πλήρως».

ΟΔΟΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Η αναδιαμόρφωση της οδού 23ης Οκτωβρίου περιλαμβάνει: «Διεύρυνση του βόρειου πεζοδρομίου (ελάχιστο εφαρμοζόμενο πλάτος 2,50 μ.). Κατάστρωμα κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης πλάτους 6,85 μ. (θα γίνει φρεζάρισμα 5 εκ. και εφαρμογή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 5 εκ.). Δημιουργία θέσεων στάθμευσης πλάτους 2,00 μ. η οποία οριοθετείται με την δημιουργία εσοχής στάθμευσης πλάτους 2,00 μ. Εφαρμογή διαχωριστικής νησίδας στην πρόσβαση του κόμβου.

ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η αναδιαμόρφωση της διατομής της οδού Κύπρου περιλαμβάνει: Διεύρυνση των πεζοδρομίων, διαχωρισμένο κατάστρωμα κυκλοφορίας και διαχωριστική νησίδα σε όλο το τμήμα από την οδό Αμαλίας έως τον κυκλικό κόμβο».

ΟΔΟΙ ΝΙΚΗΤΑΡΑ – ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Η αναδιαμόρφωση των οδών Νικηταρά – Αυξεντίου περιλαμβάνει: «Πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 2,40 μ., νησίδα πρασίνου πλάτους 1,00 μ., ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας πλάτους 2,50 μ., νησίδα πεζοδρομίου πλάτους 0,75 μ., παράλληλη στάθμευση πλάτους 2,0 μ. με συχνές διακοπές από νησίδες πρασίνου (κατάστρωμα με κυβόλιθο), λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3,50 μ. (στην οδό Νικηταρά το κατάστρωμα κυκλοφορίας θα είναι ασφάλτινο, ενώ στην οδό Αυξεντίου θα είναι με κυβόλιθο), στάθμευση με συχνές διακοπές από νησίδες πρασίνου (κατάστρωμα με κυβόλιθο) και πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 2,80 μ.».ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
«Η οδός Βενιζέλου στο τμήμα της από Ολύμπου έως Αμαλίας αναδιαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει διπλής κατεύθυνσης ποδηλατοδρόμο πλάτους 2,50 μ. Ο ποδηλατόδρομος θα εφαρμοστεί στη νότια πλευρά της οδού εις βάρος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό του καταστρώματος κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα διαχωρίζεται από το κατάστρωμα κυκλοφορίας οχημάτων με ενδιάμεση νησίδα μεταβλητού πλάτους από 0.70 μ. έως 1,50 μ.».

ΟΔΟΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
«Η οδός 31ης Αυγούστου στο τμήμα της από Αμαλίας έως Ογλ, αναδιαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης. Ο ποδηλατόδρομος θα εφαρμοστεί στη νότια πλευρά της οδού εις βάρος του πεζοδρομίου και του καταστρώματος κυκλοφορίας των οχημάτων. Ο ποδηλατόδρομος θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό του πεζοδρομίου και θα διαχωρίζεται από το κατάστρωμα κυκλοφορίας των οχημάτων με ενδιάμεση νησίδα πλάτους 0,70 μ. Το υφιστάμενο πεζοδρόμιο (Νότιο) αναδιαμορφώνεται. Για την κάθετη διάσχιση της οδού από τους πεζούς, κατασκευάζεται νησίδα πλάτους 1,80 μ. ως χώρος αναμονής μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας».

ΟΔΟΣ ΟΓΛ
«Η οδός Ογλ μετατρέπεται σε τοπική οδό (ήπιας κυκλοφορίας) με ενιαίο κατάστρωμα κυκλοφορίας. Ο διάδρομος που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα οχήματα για την κίνησή τους θα διαθέτει επίστρωση με κυβόλιθο. Ο ποδηλατόδρος αντίθετης ροής θα διαχωρίζεται από τον διάδρομο κίνησης των οχημάτων με ειδική διαμόρφωση κρασπέδου πλάτους 30 εκ. όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές».

Πηγή: eleftheria.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here