Μέτρα για τη στήριξη και των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων γονέων λόγω πανδημίας ζητά ο Κόκκαλης

68

Την άμεση λήψη μέτρων από το Υπουργείο Εργασίας ώστε να παρασχεθεί ανάλογη στήριξη και διευκόλυνση και στους γονείς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, για να παραμείνουν στην φροντίδα των τέκνων τους για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας και συγχρόνως να μην εγκαταλείπουν αναγκαστικά την εργασία τους, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή.
Στηνερώτηση προςτον υπουργόΕργασίας κ. ΓιάννηΒρούτση, την οποία συνυπογράφουν επίσης 24 βουλευτέςτης αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Κόκκαληςρωτά αν το υπουργείο προτίθεται επίσης να προβεί και σε αναστολή καταλογισμούτων ασφαλιστικώνεισφορώνγια τοδιάστημα της αναστολής, λόγωτης πανδημίας.
Αναλυτικά η ερώτηση: «Δεδομένης της εξέλιξης της πανδημίας και συνεπεία αυτής της πλήρους αναστολήςλειτουργίας σχολικών μονάδων στο πλαίσιο αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς
του COVID-19, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή, τελούν σε ισχύ οι διατάξειςτου άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με τοάρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οποίεςπροβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλουςάδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στηνπαρ. 4 του ίδιου άρθρου, τόσο για τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο και για τους εργαζομένους με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Περιληπτικά λοιπόν, προβλέπεται η δυνατότητα, εναλλακτικά, ο γονέας – υπάλληλος του δημοσίου, να λαμβάνει την άδεια ειδικού σκοπού, και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να προβαίνει στην παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει τωνκαθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας.
Ακόμη δε προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι δύνανται να παρέχουν την εργασία τους σεωράριο διαφορετικό από το παγίως προβλεπόμενο εφόσον αυτό συνάδει τόσο με τηνπροστασία των τέκνων, όσο και με την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιαςυπηρεσίας.
Και στονιδιωτικότομέα, μεεγκύκλιό του, το ΥπουργείοΕργασίας, προκειμένουγια εργαζόμενουςγονείςτέκνων, συστήνεται κατ’ αρχήν η παροχήεξ αποστάσεωςεργασίας, εφόσον αυτήείναι εφικτή. Εάνδενείναι δυνατή η παροχήεξ αποστάσεωςεργασίας, τότε, σύμφωνα μετο προαναφερθέννομοθετικό πλαίσιο, ωςεναλλακτικήχορηγείται η άδεια ειδικούσκοπού, ωςισχύει και σύμφωνα μετιςσχετικέςεγκύκλιεςοδηγίες πουέχουνήδηεκδοθείγια τουςδικαιούχους αυτής και για άλλα επιμέρουςζητήματα.Εάνδενείναι εφικτή η παροχήεξ αποστάσεωςεργασίας συστήνεται η εύλογη προσαρμογήτουωραρίουτου/τηςεργαζόμενου/ηςγια το επίμαχοδιάστημα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθείστις ανάγκεςφροντίδας του παιδιού κατάτοδιάστημα της υποχρεωτικής παραμονήςτουστο σπίτι και εάνούτε και αυτόείναι εφικτότότε ο/η εργαζόμενος/η δύναται να απουσιάζειδικαιολογημένα από τηνεργασία του/της. Στηντελευταία περίπτωση και καθώςδενδικαιολογείται η χρήσητηςάδειας ειδικούσκοπού, συστήνεται, να γίνεται κατ’ οίκον περιορισμόςτωνεργαζομένων, σύμφωνα μετην οποία μετάτηλήξητου κατ’ οίκον περιορισμού (εν προκειμένωτου παιδιού και όχιτουιδίου), ο εργαζόμενοςδύναται να αναπληρώνειτοήμισυτωνωρών που αντιστοιχούνστιςεργάσιμεςημέρες παραμονήςτου κατ’ οίκον, κατά 1 ώρα ημερησίως, σεάλλεςεργάσιμεςημέρες, ενώ ο εργοδότης καταβάλλει κανονικάτοσύνολοτων αποδοχών και των ασφαλιστικώνεισφορών.
Τα ανωτέρωμέτρα ορθώςελήφθησαν από το Υπουργείο, πληνόμωςδεν αφορούνστοσύνολοτωνεργαζομένων πολιτών – γονέων, των οποίων τα τέκνα φοιτούνσεσχολεία, που ανεστάλη η εκπαιδευτικήδραστηριότητα. Λησμονείται αδίκως και αδικαιολόγητα, κατά παράβασητης αρχήςτηςισότητας και τηςεπιείκειας, η κατηγορία τωνελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, στην οποία εντάσσονται δεκάδεςχιλιάδεςγονείς, πουτηνώρα που πρέπει να αναλάβουντηνμέριμνα και φροντίδα τωντέκνωντους, πουδεν βρίσκονται στηνσχολικήμονάδα όπουφοιτούν, ταυτοχρόνωςείναι επιφορτισμένοι και μετις επαγγελματικέςτους υποχρεώσεις, οι οποίεςδενέχουν ανασταλεί. Καταλήγουμεδεστοοξύμωροσχήμα, ενώ η επαγγελματικήδραστηριότητα δενέχει ανασταλεί, εντούτοις ο γονέας, ειδικάόταν αμφότεροιείναι ελεύθεροι επαγγελματίες, να θέτει εαυτόνσε προσωρινήεκούσια αναστολήτηςεργασίας του, χάνοντας μέροςτουεισοδήματόςτου. Δεν πρέπειδε να παραγνωρισθείτογεγονός κατάτην περίοδο αυτή, οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσειςτωνελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων καταλογίζονται στοσύνολότους, χωρίς να προβλέπεται καν η δυνατότητα παράτασης αποπληρωμής αυτών.
Μεταξύ αυτώντωνεργαζομένωνγονέων, δεν πρέπει να παροράτε κ. Υπουργέ, και πλήθος αυτοαπασχολούμενωνμονογονεικώνοικογενειών, που η απασχόληση αποτελείτηνμοναδική πηγήεισοδήματος, πληνόμως αναγκαστικώςεγκαταλείπεται προκειμένου να παρέχεται η φροντίδα τωντέκνωνγια όσοδιάστημα τελείσε αναστολή η σχολικήδραστηριότητα.
Επειδή, η αρχήτηςισότητας επιβάλλειοιεργαζόμενοιγονείς να τυγχάνουνόμοιας αντιμετώπισης και να απολαμβάνουντωνίδιων προνομίων και μέτρων, τηρουμένωντωνιδιαιτεροτήτωντηςκάθε κατηγορίας εργαζομένων, είτε αυτώντουδημοσίου, είτετουιδιωτικούτομέα, είτετων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Επειδή, συνακόλουθα η έλλειψηλήψηςμέτρων ανάλογωντηςάδειας ειδικούσκοπού, τηςεκ περιτροπήςεργασίας, της αναπλήρωσηςωραρίουκλπ, και η ακαμψία πουδημιουργείται στουςγονείςελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους, αναφορικάμετην πρωταρχικήςφύσεως υποχρέωσήτους να παραμένουνστηνφροντίδα τωντέκνωντους, οδηγείσεάνιση αντιμετώπισητωνίδιωντων μαθητών – τέκνων.
Επειδή, ενόψειτου αορίστουχρόνουεντόςτου οποίου θα παρέλθει η κρίσιμη περίοδοςτηςισχύοςτωνμέτρων αναστολήςτηςεκπαιδευτικήςδιαδικασίας, για λόγους προστασίας τηςδημόσιας υγείας και ενόψειτης κατάστασης πουέχουν περιέλθειοιελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοιεντοις πράγμασιδενεργάζονται, δενέχουνεισόδημα, ενώ καταλογίζονται οι πάσηςφύσεως υποχρεώσειςτους, ήτοι ασφαλιστικέςεισφορές, δόσειςσε ασφαλιστικά ταμεία ρυθμίσεων προηγούμενωνετών, πάγια έξοδα συντήρησηςγραφείων και επαγγελματικώνεδρών, επιβάλλεται να ληφθούνμέτρα ανακούφισηςγια τουςγονείς – επαγγελματίες.
Επειδή, οιεργαζόμενοιγονείς θα πρέπει να διευκολύνονται ως προςτην πιστήτήρησητου κατ’ οίκον περιορισμούτων παιδιώντους και τηντήρησητων επαγγελματικώντους υποχρεώσεων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβειτο Υπουργείοώστε να παρέχει ανάλογηστήριξη και διευκόλυνσηστουςγονείςελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ώστε να παραμείνουνστηνφροντίδα τωντέκνωντουςγια όσοχρόνοδιαρκεί η αναστολήτηςεκπαιδευτικήςλειτουργίας και συγχρόνως να μηνεγκαταλείπουν αναγκαστικώςτηνεργασία τους;
Προτίθεται το Υπουργείο να προβείσε αναστολή καταλογισμούτων ασφαλιστικώνεισφορώνγια τοδιάστημα της αναστολής;
Προτίθεται το Υπουργείο να προβείσεέκτακτη επιδοματική πολιτικήγια τις κατηγορίες αυτώντωνεργαζομένων;
Την ερώτηση συνυπογράφουν οι εξής βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:Αβραμάκης Λευτέρης, Αλεξιάδης Τρύφων, Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος, Βαρδάκης Σωκράτης, Βέττα Καλλιόπη,
Γκιόλας Γιάννης, ΕλευθεριάδουΤάνια, ΗγουμενίδηςΝικόλαος, ΚασιμάτηΝίνα, Λάππας Σπύρος, Μάλαμα Κυριακή, ΜαμουλάκηςΧάρης, ΜάρκουΚων/νος, ΜεϊκόπουλοςΑλέξανδρος, Μπάρκας Κων/νος, ΜωραϊτηςΘάνος, Νοτοπούλου Κατερίνα, ΠαππάςΝικόλαος, ΠούλουΓιώτα, ΣαρακιώτηςΓιάννης, ΣκουρολιάκοςΠάνος, ΤζάκρηΘεοδώρα, ΤριανταφυλλίδηςΑλέξανδρος, ΦάμελλοςΣωκράτηςκαι ΨυχογιόςΓιώργος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here