Ψυχοπαθής πυροβολεί γάτες σε χωριό του Πηλίου – Ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη ζωή όλων

512
ÁÑÃÏËÉÄÁ-ÊÜèå ÷ñüíï óôçí Áóßíç ï Éïýäáò äéêÜæåôáé êáôáäéêÜæåôáé êáé åêôåëåßôáé äéÜ ðõñïâïëéóìïý.ÄåêÜäåò, íåáñïß êõñßùò, êÜôïéêïé ôïõ ÷ùñéïý ôçò Áóßíçò ôïõ äÞìïõ ÍáõðëéÝùí óõììåôÝ÷ïõí êÜèå ÷ñüíï óôçí "åêôÝëåóç", ðõñïâïëþíôáò ìå êõíçãåôéêÜ üðëá (êáñáìðßíåò êáé äßêáíá), ôï ïìïßùìá ôïõ Éïýäá, ðïõ áðü íùñßò ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò ôïõ ÐÜó÷á ðåñéöÝñïõí óôï ÷ùñéü, áëëÜ êáé óôá ãåéôïíéêÜ ÷ùñéÜ, êáé ìåôÜ ôçí áêïëïõèßá ôçò ÁãÜðçò ðïõ ôåëåß ï éåñÝáò ôïõ ÷ùñéïý, ôïí äéêÜæïõí ,ôïí êáôáäéêÜæïõí êáé óôç óõíÝ÷åéá ôïí êñåìÜíå óå Ýíá éêñßùìá êáé ôïí ðõñïâïëïýí ìÝ÷ñé íá äéáëõèåß.ÊõñéáêÞ 16 Áðñéëßïõ 2017.(eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Τον ψυχοπαθή που πυροβολεί γάτες -και ίσως άλλα ζώα- κατ’ επανάληψη στην περιοχή των Πλατανιδίων Πηλίου αναζητά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου: «Κάποιος ψυχικά ασταθής ζει ανάμεσα μας, και πυροβολει αβέρτα γάτες, πιο συγκεκριμένα ο ψυχακιας αυτός ζει στα Πλατανιδια Βόλου, και τα θύματα του είναι συνήθως γάτες που κυκλοφορούν στην παραλία Πλατανιδίων. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρχές, και περιμένουμε για τον εντοπισμό του δράστη. Ανοίξτε τα στόματα σας, σήμερα είναι γάτες αύριο ίσως εσείς. Είναι ασταθής κι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχει αποδειχθεί άλλωστε αμέτρητες φορές με θυμάμαι ανθρώπους και ζώα. Ανοίξτε τα στόματα σας προτού να είναι αργά. Αν έχετε πληροφορίες ή υποψίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο αστυνομικό Μέγαρο Βόλου».

Πηγή: thenewspaper.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ