Οι προβλέψεις του μηχανισμού επιδότησης της απασχόλησης

351

Το πλαίσιο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συνεργασία» καθορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σκοπός του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Στον «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της  χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον πληρούν τις  προϋποθέσεις, που ορίζονται στην ΚΥΑ. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», μπορούν να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως του ποσοστού του 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες τους, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού.

Η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, σημειώνεται, δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, που εντάσσονται στο Μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του.

Τέλος, στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Αναλυτικά:

Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

1. Στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30ή Μαΐου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4690/2020, σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του μηχανισμού.  Ο μηχανισμός εφαρμόζεται και σε εποχιακά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου.

2. Ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν εφαρμόζεται σε εργαζόμενους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

3. Δεν εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις  εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς και εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων-Διατήρηση ονομαστικών μισθών εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Υποχρεούνται δε να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Ύψος οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας

1. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται, λόγω της ένταξής τους στο μηχανισμό, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά, που προκύπτει, αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

3. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
ιάρκεια οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας

Ως διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιουνίου 2020 έως τις 15 Οκτωβρίου 2020. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, με διάφορες εξαιρέσεις.

Διαδικασία ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ημερομηνία έναρξης ισχύος του οποίου είναι η 15η Ιουνίου 2020, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού, ακολουθούν την κάτωθι διαδικασία:

I. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την έγκριση ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδά τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με το μήνα ένταξής τους στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία διασταυρώνονται από την ΑΑΔΕ, η οποία και βεβαιώνει το δικαίωμα υπαγωγής της επιχείρησης-εργοδότη στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου.

3. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης στο μηχανισμό από την ΑΑΔΕ πραγματοποιείται, μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης υποβολής της αίτησης/δήλωσης από τις επιχειρήσεις-εργοδότες στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ», όπως προβλέπεται κατωτέρω και κατόπιν της αποστολής των σχετικών αρχείων από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» στην ΑΑΔΕ.

4. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από την ΑΑΔΕ.

5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των επιχειρήσεων-εργοδοτών από την ΑΑΔΕ, τότε η αίτηση/δήλωση των επιχειρήσεων-εργοδοτών για την ένταξή τους στο μηχανισμό στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θεωρείται ως μη γενόμενη και οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με μειωμένο ωράριο.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ΚΥΑ

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ