Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Λάρισας για νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα

449

«Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων τεχνικών εργασιών επί εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια τουθερμοκηπίου ή ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος»

Αγαπητά Μέλη,
Σας γνωστοποιούμε πως από 29/7/2019 και με Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκεστην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr) ξεκίνησε επίσημα η εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή και υποβολή στοιχείωνσυντήρησης και τεχνικών εργασιών του εξοπλισμού που λειτουργεί με ελεγχόμενεςουσίες, δηλαδή με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου του ΚΑΝ(ΕΕ)517/2014 καιμε ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος του ΚΑΝ(ΕΚ) 1005/2009.
Με την πλατφόρμα αυτή αναβαθμίζεται το υπάρχον σύστημα καταγραφής καιυποβολής των δελτίων ελέγχων που προβλέπεται στις εφαρμοστικές ΚΥΑ για τους ανωτέρω Κανονισμούς, δηλαδή την ΚΥΑ 18694/2012 για τα φθοριούχα αέρια καιτην ΚΥΑ37411/2007 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Ταέντυπα δελτία ελέγχου των δύο ΚΥΑ ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ εξοπλισμού (Η.Δ.Ε) το οποίο πλέον καλύπτει όλα τα είδηεξοπλισμού και ελεγχόμενων ουσιών. Τα ΗΔΕ καταχωρούνται σε μια ενιαία ΒΑΣΗΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ODS & FGASES η οποία επίσης αποτελεί την ενοποίηση σεηλεκτρονική μορφή των Βάσεων Δεδομένων που προβλέπονται στις ΚΥΑ.
Το σύστημα έχει στόχο να καταγράψει το σύνολο των μονάδων εξοπλισμούεντός της Ελληνικής επικράτειας, που υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχουςεντοπισμού διαρροών. Παράλληλα το σύστημα θα μπορεί να παρακολουθεί τησυμμόρφωση των χειριστών τους με τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης εκπομπώντων ελεγχόμενων ουσιών στους ίδιους Κανονισμούς, μέσω της ετήσιας συλλογήςστοιχείων για τις τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούνται στις μονάδεςεξοπλισμού.
Ο εξοπλισμός του υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους είναι :
α. Σταθερός εξοπλισμός Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας καιΠυροπροστασίας που λειτουργεί με φορτίο > 3 Kg ουσιών που καταστρέφουν τηστιβάδα του όζοντος του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009, υπόκειται σε τακτικούςελέγχους σύμφωνα με το άρθρο (23) του ανωτέρω Κανονισμού και με τησυχνότητα που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.
β. Στατικός εξοπλισμός Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας καιΠυροπροστασίας, Μονάδες Ψύξης σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα ψυγεία,οργανικοί κύκλοι Rankine και Ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής που λειτουργεί μεφορτίο > 5 tn CO2 eq φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου του Κανονισμού (ΕΕ)517/2014, υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο (4) τουανωτέρω Κανονισμού και με τη συχνότητα που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.
Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων είναι οι “χειριστές” τουεξοπλισμού. Ο χειριστής είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης των μονάδων εξοπλισμού,
εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο ανωτέρω πλήρης έλεγχος της λειτουργίας τουέχει εκχωρηθεί ρητά σε τρίτο μέρος (π.χ σύμβαση με τεχνικό ή εταιρείασυντήρησης, συμβόλαιο με ενοικιαστή κλπ.).
Αναλυτική περιγραφή του νέας πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της εφαρμογής (https://ods.fgases.ypen.gr/services) από όπου μπορείτε επίσης νακατεβάσετε το ΗΔΕ και το τεύχος των οδηγιών.
Το συμπληρωμένο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου κάθε έτους, για κάθε μονάδαεξοπλισμού, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υ.ΠΕΝ. έως την 31η Μαρτίου τουεπόμενου έτους.

Βασική προϋπόθεση πριν την υποβολή του Η.Δ.Ε., είναι η απόκτησηκλειδαρίθμου για την εγγραφή στην πλατφόρμα.

Σας ενημερώνουμε ότι για την απόδοση Κλειδαρίθμων και τηνκαταχώριση των μονάδων εξοπλισμού, για την χρήση του έτους 2019, ηπλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Για την μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους υπόχρεους και για τη μησυμμόρφωσή τους, επιβάλλονται κυρώσεις.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ